Название По-английски Часовой пояс
Алматинская Область Almaty GMT+6
Almaty Qalasy GMT+6
Akmolinskaya Oblast’ Aqmola GMT+6
Aktyubinskaya Oblast’ Aqtöbe GMT+5
Astana Qalasy GMT+6
Atyrauskaya Oblast’ Atyraū GMT+5
Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast’ Batys Qazaqstan GMT+5
Bayqongyr Qalasy GMT+5
Mangistauskaya Oblast’ Mangghystaū GMT+5
Yuzhno-Kazakhstanskaya Oblast’ Ongtüstik Qazaqstan GMT+6
Pavlodarskaya Oblast’ Pavlodar GMT+6
Karagandinskaya Oblast’ Qaraghandy GMT+6
Kostanayskaya Oblast’ Qostanay GMT+5
Kyzylordinskaya Oblast’ Qyzylorda GMT+5
Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast’ East Kazakhstan GMT+6
Severo-Kazakhstanskaya Oblast’ Soltüstik Qazaqstan GMT+6
Zhambylskaya Oblast’ Zhambyl GMT+6